Kur'ani

Nga Wikiquote
Jump to navigation Jump to search
Tools-hammer.svg Ky artikull duhet të përmirësohet sipas standardeve të përshkruara te Ndihmë:Çfarë është një artikull?


'Me emrin e Allahut, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit. Falenderimi i takon vetëm Allahut, Zotit të botëve

Kurani ose Kur'an-i (arabisht القرآن = al-qurʾān = lexim, recitim) është shkrimi i shenjtë i fesë islame, i sili siç besojnë myslimanët, përmban fjalë për fjalë zbulesën e zotit (arabisht allahut) ndaj profetit islamik Muhamed nëpërmjet engjëllit Xhibrail (Gabriel). Të gjitha ajetet e mëposhtme janë përkthyer nga H. Sherif Ahmeti (Allahu e shpërbleftë për punën e bërë).

Hapja[redakto]

  • Me emrin e Allahut, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit!

Falenderimi i takon vetëm Allahut, Zotit të botëve!
Bamirësit të përgjithshëm, Mëshirëbërësit!
Sunduesit në ditën e gjykimit!
Vetëm Ty të adhurojmë dhe vetëm te Ti kërkojmë ndihmë!
Udhëzona për në rrugën e drejtë!
Në rrugën e atyre, të cilët i begatove me të mira, jo në të atyre që kundër veti tërhoqën hidhërimin, e as në të atyre që e humbën veten!

  • Në arabisht fjalët hapëse lexohen : Bismillah ar-Rahman ar-Rahim.

Për të gjithë Kur'anin[redakto]

Sure 2:2-7 - "Elif, Lamë, Mimë. - Ky është libri që nuk ka dyshim në të (sepse është prej Allahut) është udhëzues për ata që që janë të devotshëm. - Të cilët e besojnë të fshehtën, e kryejnë faljen (namazin) dhe prej asaj që Ne u kemi dhënë, ata japin (zeqatë, sadaka etj.). - Dhe ata, të cilët besojnë në atë që t'u shpall Ty, dhe në atë që është shpallur para teje dhe që janë të bindur plotësisht për (jetën a ardhshme në) botën tjetër (ahiretin). - Të tillët janë të udhëzuar nga Zoti i tyre dhe vetëm ata janë të shpëtuarit. - E ata që mohuan (Kur'anin dhe Muhammedin), për ta është njësoj ua tërhoqe vërejtjen apo nuk ua tërhoqe, ata nuk besojnë. - Allahu ua mbylli atyre zemrat dhe në të pamurit e tyre ka një perde,e ata kanë një dënim të madh."

Sure 14:1 - "Elif, Lamë, Ra.(ky është) Libër; Ne ta shpallëm ty që me urdhërin e Zotit t'i nxjerrësh njerëzit prej errësirave në dritë;(t'i nxjerrësh prej errësirës) në rrugë të Fuqiplotit, të Falenderuarit."

Për Allahun (Zotin)[redakto]

Sure 2:115 - "Të Allahut janë edhe (anët nga) lindja dhe perëndimi, dhe kahdo që të ktheheni, aty është anë e Allahut. Vërtetë, Allahu është i gjerë (në bujari) e i dijshëm."

Sure 2:186 - "E kur robët e Mi të pyesin ty për Mua, Unë jam afër, i përgjigjem lutjes kur lutësi më lutet, pra për të qenë ata drejt të udhëzuar, le të më përgjigjen ata Mua dhe le të më besojnë Mua."

Për prezencën e Zotit[redakto]

Sure 2:164 - "Është fakt se në krijimn e qiejve e të tokës, në ndërrimin e natës e të ditës, të anijes që lundron në det që u sjell dobi njerëzve, në atë shi që lëshon Allahu prej së lart e me të ngjall tokën pas vdekjes së saj dhe përhap në të nga çdo lloj gjallese, në qarkullimin e erërave dhe reve të nënshtruara mes qiellit e tokës, (në të gjitha këto), për një popull që ka mend ka argumente."

Për shpirtin e Islamit[redakto]

Sure 2:177 - "Nuk është tërë e mira (e kufizuar) të ktheni fytyrat tuaja kah lindja ose perëndimi, por mirë si e vërtetë është ajo e atij që i beson Allahut, ditës s1% gjykimit, ëngjëjve librit, pejgamberëve dhe pasurinë që e do, ua jep të afërmëve, bonjakëve, të varfërve, udhëtarëve, lypësve dhe për lirimn e robërve, dhe ai që e fal namazin, e jep zeqatin, dhe ata që kur premtojnë e zbatojnë, dhe të durueshmit në skamje, në sëmundje dhe në flakën e luftës. Të tillët janë ata të sinqerit dhe të tillët janë ata të devotshmit."

Për profetët[redakto]

Sure 3:84 - "Thuaj: Ne i kemi besuar Allahut, edhe asaj që na u zbrit neve edhe asaj që i është zbritur Ibrahimit (Abrahamit), Ismailit, Is-hakut, Jakubit (Jakobit) dhe pasardhësve. Edhe asaj që i është zbritur Musait (Moisiut) dhe Isait (Jezusit), edhe asaj që u është zbritur të gjithë pejgamberëve nga Zoti i tyre. Ne nuk bëjmë kurrfarë dallimi në mes tyre dh ne vetëm Atij i jemi dorëzuar."

Për Isain (Jezusin)[redakto]

Sure 3:55 - "(Përkujto o i dërguar) Kur Allahu tha: O Isa,Unë pë të marr ty, po të ngris tek Unë, po të shpëtoj prej (sherrit të) atyre që nuk besuan. E ata që besuan të ty, do të t'i ngrisë lart mbi ata që nuk besuan deri në ditën e kijametit, pastaj vetëm tek Unë është kthimi juaj, e Unë gjykoj mes jush për atë që kundërshtoheshit."

Për fetë e tjera[redakto]

Sure 2:62 - "Vërtet, ata që besuan, ata ishin jehudi, krishterët sabejët (kishin lëshuar fenë e adhuronin ëngjëjt), kush besoi prej tyre (sinqerisht) Allahun, dhe botën tjetër dhe bëri vpra të mira, ata e kanë shpërblimin te Zoti i tyre. Pr ta nuk ka frikë as nuk kanë përse të pikëllohen(pasiqë besuan Allahun, librat, të dërguarit në mesin e të cilëve Muhammedin)."

Sure 2:111 - "Ata edhe thanë: "Kurrsesi nuk ka për të hyrë kush në xhennet (parajsë), përveç atij që është jehudi ose i krishterë!" Ato janë fantazi të tyre! Thuaju: "Sillni argumentin tuaj (çka thoni) po qe se jeni të drejtë."

Wikibooks
Wikilibrat ka materiale në lidhje me:


:Wikipedia
Wikipedia ka një artikull në lidhje me: