Jump to content

Ndihmë:Gabimet CS1

Nga Wikiquote

 Në punim e sipër...

Me pak fjalë:
Këtu tregohet si mund të rregullohen gabimet që shfaqen gjatë procesit të referimit.


Kjo faqe përshkruan mesazhet e gabimeve të raportuara nga moduli CS1 (moduli përgjegjës për procesin e referimit), kuptimin e tyre dhe si këto gabime mund të rregullohen nga redaktuesit.

|access-date= requires |url= [Redakto]

Data e aksesimit është data në të cilën është shtuar një adresë interneti te burimi. Data e aksesimit duhet për të verifikuar deri në çfarë date adresa ka qenë funksionale, në rast se në të ardhmen adresa ndalon së funksionuari. Nëse një burim ka një datë aksesimi pa një adresë interneti shfaqet mesazhi në fjalë. Burimet pa adresë interneti nuk kanë nevojë për datë aksesimi.

Për ta rregulluar këtë gabim mjafton të shtoni adresën e munguar të internetit ose të hiqni parametrin e datës së aksesimit, sipas nevojës së rastit.

Faqet me këtë gabim renditen automatikisht nën kategorinë Faqe që përdorin datë aksesimi pa parametër adrese.

|archive-url= is malformed [Redakto]

Faqja Archive.org funksionon si një arkivë për faqet e internetit. Ka dy forma si mund të jetë një adresë nga kjo faqe:

https://web.archive.org/<timestamp>/... – forma e vjetër
https://web.archive.org/web/<timestamp><flags>/... – forma e re

Shpeshherë mund të ketë gabime në mënyrën si shkruhet adresa e faqeve të arkivuara. Kur një gabim i tillë ndodh, mesazhi i gabimit indentifikon arsyen konkrete të gabimit dhe e nxjerr atë anash. Arsyet e mundshme janë:

save command – komanda save është the archive.org url
path – pritej pjesa web/ por diçka tjetër u zbulua në vend të saj
timestamp – pjesa timestamp e adresës nuk përmban 14 shifra
flag – pjesa flag e adresës nuk përbëhet nga dy shkronja të vogla të ndjekura nga një nënshkrim: 'id_'
livewebliveweb.archive.org është një formë e vjetër e emrit të domenit

Kur adresa për archive.org ka ndonjë nga këto gabime moduli nuk arrin të bëjë lidhjen dhe nxjerr mesazhin përkatës. Gabimi rregullohet duke rregulluar adresën në pjesën e saj problematike.

Faqet që kanë këtë gabim renditen automatikisht nën kategorinë Faqe me gabime citimesh te adresa e arkivimit.

|archive-url= requires |archive-date= [Redakto]

Parametrat |archive-date= e |archivedate= indentifikojnë datën kur është arkivuar një burim nga interneti.

Për ta zgjidhur këtë gabim vendosni një vlerë te parametri |archive-date=. Data e arkivimit për burimet e marra nga interneti te archive.org mund të gjendet te parametri |archive-url ndërsa për ato të arkivuara te webcitation.org data e arkivimit përfshihet në krye të arkivës.

Faqet që kanë këtë gabim renditen automatikisht nën kategorinë Faqe me gabime citimesh te adresa e arkivimit.

|archive-url= requires |url= [Redakto]

Një citim që përfshin parametrat |archive-url= dhe |archive-date= kërkon patjetër parametrin |url= që të funksionojë nëse është thënë se adresa origjinale nuk është e vdekur te parametri |dead-url=no.

Për ta rregulluar këtë gabim vendosni adresën origjinale te parametri |url=. Për burimet e marra nga interneti te archive.org adresa origjinale gjendet në parametrin |archive-url= ndërsa për ato të marra nga webcitation.org adresa origjinale ndodhet në krye të arkivës.

Faqet me këtë gabim renditen automatikisht nën kategorinë Faqe që përdorin datë aksesimi pa parametër adrese.

|arxiv= required[Redakto]

Stampa {{cite arXiv}} ka nevojë për një nga parametrat indentifikues - por jo të dy - |arxiv= ose |eprint=

Për ta zgjidhur këtë gabim sigurohuni që stampa cite arXiv ka parametrin |arxiv= ose |eprint= me një vlerë të lejuar.

Faqet me këtë gabim renditen automatikisht nën kategorinë Gabime CS1: arXiv.

|chapter= ignored[Redakto]

Stampat {{cite web}}, {{cite news}}, {{cite journal}}, {{cite press release}}, {{cite podcast}}, {{cite newsgroup}}, si dhe stampa {{citation}} kur përdor parametrin |work= apo forma të ngjashme të tij, nuk funksionojnë së bashku me parametrin |chapter= apo format e ngjashme me të si |contribution=, |entry=, |article=, |section=.

Për ta rregulluar këtë gabim përdorni një stampë referimi më të përshtatshme ose vendoseni vlerën e parametrit |chapter= brenda parametrit |title=.

Faqet me këtë gabim renditen automatikisht nën kategorinë Gabime CS1: Janë injoruar kapitujt.

Check |arxiv= value[Redakto]

Kur stampat përmbajnë parametrin |arxiv=, kryhet një provë automatike për të verifikuar nëse identifikuesi i kodit arXiv është konform me skemën identifikuese të kodit arXiv. Identifikuesi kontrollohet nëse ka numrin e saktë të shifrave, vlera të sakta viti dhe muaji si dhe vija e pika të vendosura në vendet e duhura.

Për ta rregulluar këtë gabim sigurohuni që parametri |arxiv= të ketë vlera të sakta.

Faqet me këtë gabim renditen automatikisht nën kategorinë Gabime CS1: arXiv.

Check |asin= value[Redakto]

Kur stampat përmbajnë parametrin |asin=, kryhet një provë automatike për të verifikuar nëse identifikuesi i kodit ASIN përmban 10 simbole kapitale alfanumerike pa pikësim apo hapësira, nëse simboli i parë është një shifër dhe nëse kodi ASIN është konform rregullave për një kod dhjetëshifror ISBN.

Për ta rregulluar këtë gabim sigurohuni që parametri |asin= të ketë vlera të sakta. Nëse vlera e parametrit |asin= është e tëra numerike përdorni parametrin|isbn= në vend të parametrit <|asin=. Faqet me këtë gabim specifik renditen automatikisht nën kategorinë Mirëmbajtja CS1: ASIN përdor ISBN.

Faqet me gabime në lidhje me parametrin ASIN renditen automatikisht nën kategorinë Gabime CS1: ASIN.

Check |bibcode= <message>[Redakto]

Kur stampat përmbajnë parametrin |bibcode=, kryhet një provë automatike për të verifikuar nëse identifikuesi i kodit bibliografik është në formatin e duhur. Kodet bibliografike duhet të përmbushin këto kushte:

 • Gjatësi prej 19 simbolesh;
 • Simbolet të jenë në vendin e duhur;
 • 1-4 simbolet e para duhet të jenë shifra dhe të përfaqësojnë një vit;
 • Simboli i 5-të duhet të jetë një shkronjë;
 • Simbolet e 6-ta - 8-ta duhet të jenë shkronja, simbole & ose pika;
 • Simboli i 9-të duhet të jetë një shkronjë ose një pikë;
 • Simbolet e 10-ta - 18-ta duhet të jenë shkronja, shifra ose pika;
 • Simboli i 19-të duhet të jetë një shkronjë ose një pikë;

Për ta rregulluar këtë gabim sigurohuni që parametri |bibcode= të ketë vlera të sakta.

Faqet me gabime në lidhje me parametrin ASIN renditen automatikisht nën kategorinë Gabime CS1: bibcode.

Check |biorxiv= value[Redakto]

Kur stampat përmbajnë parametrin |biorxiv, kryhet një provë automatike për të verifikuar nëse identifikuesi i kodit biorxiv përmban 6 shifra pa pikësim apo hapësira. Një gabim i zakonshëm është përfshirja e adresës së plotë të kodit (https://dx.doi.org/10.1101/<BIORXIV>) ose doi e tij (10.1101/<BIORXIV>).

Për ta rregulluar këtë gabim sigurohuni që parametri |biorxiv= të ketë vlera të sakta.

Faqet me gabime në lidhje me parametrin bioRxiv renditen automatikisht nën kategorinë Gabime CS1: bioRxiv.

Check |citeseerx= value[Redakto]

Kur stampat përmbajnë parametrin |citeseerx=, kryhet një provë automatike për të verifikuar nëse identifikuesi i kodit CiteSeerX është në formatin e duhur. Indentifikuesi i kodit është vlera e vendosur pas pjesës ?doi= te adresa e një dokumenti CiteSeerX. (Kjo vlerë nuk duhet ngatërruar me vlerën e parametrit |doi=.)

Për shembull, për adresën http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/summary?doi=10.1.1.220.7880, parametri citeseerx duhet të ketë këtë vlerë: |citeseerx=10.1.1.220.7880.

Faqet me gabime në lidhje me parametrin citeseerx renditen automatikisht nën kategorinë Gabime CS1: citeseerx.

Check date values in: |<param1>=, |<param2>=, ...[Redakto]

Kur stampat përmbajnë parametra në lidhje me datat, kryhet një prove automatike për të verifikuar nëse datat e vendosura janë data reale që ndjekin formatet e lejuara të datave në projekt.

Për ta rregulluar këtë gabim sigurohuni që data e vendosur është një datë reale brenda formateve të lejuara. Shikoni tabelën më poshtë me shembuj problemesh të ndryshme në lidhje me datat dhe zgjidhjet për secilin.

Disa udhëzime të përgjithshme në lidhje me datat:

 • Shikoni për data të pamundura, si, për shembull, 29 shkurt 2011;
 • Shikoni datën e aksesimit. Parametri duhet të ketë të specifikuar një ditë, jo thjesht një muaj apo një vit.
 • Shikoni për pikësim apo tekst të gabuar ose të keqvendosur;
 • Shikoni për vendosje të më shumë se 1 date në të njëjtin parametër date;
 • Shikoni nëse data e përcaktuar është para vitit 100 ose para Krishtit. Këto data kërkojnë përdorimin e parametrit |orig-year=;

Datat që lejohen nga e ardhmja në parametrin e datës janë të kufizuara deri në një vit në të ardhmen. Për shembull, për vitin 2024, datat e citimeve nga viti 2025 lejohen por datat nga viti 2026 e më tutje nuk lejohen.

Datat para vitit 1582 trajtohen si data nga kalendari julian. Datat nga viti 1582 e më tutje trajtohen si data nga kalendari gregorian. Kalendari julian është përdorur në disa vende afërsisht deri në vitin 1923. Për pasojë, 3 data të kalendarit julian në periudhën e bashkpërdorimit me atë gregorian, përkatësisht 29 shkurti i viteve 1700, 1800 dhe 1900, do të sjellë një mesazh gabimi sepse ato vite nuk janë vite të brishta në kalendarin gregorian.

Data e vendosur te parametri |access-date= verifikohet që të përfshijë një datë të plotë (dita, muaji, viti) e cila ndodhet mes periudhës 15 janar 2001 (data e themelimit të Wikipedia-s) dhe datës aktuale + 1 ditë. Kjo sepse data e aksesimit përcakton datën kur një redaktues verifikoi një burim nga interneti në Wikicitate. Dita shtesë duhet pasi vullnetarët mund të jenë nga zona të ndryshme kohore të cilat mund të shkojnë deri në 1 ditë përpara asaj që quhet e tashme për disa vullnetarë.

Shembuj të problemeve me datat dhe zgjidhja për to
Problemi E papranueshme E pranueshme
Vijë ndarëse e shkurtër date=2002-2003 ose date=prill-maj 2004 date=20022003 ose date=prillmaj 2004
Vijë ndarëse e pjerrët date=2002/2003 ose date=korrik/gusht 2003 date=20022003 ose date=korrikgusht 2003
Vijë ndarëse pa hapësirë për periudha datash të plota date=prill 2003maj 2004 date=prill 2003maj 2004
Kapitalizimi i muajit date=SHKURT 1900 ose date=Shkurt 1900 date=shkurt 1900
Kapitalizimi i stinës date=Pranverë 2011 ose date=PRANVERË 2011 date=pranverë 2011
Datë në të ardhmen (gabim shpejtësie) date=2102 date=2012
Datë aksesimi jo e plotë access-date=janar 2015 access-date=12 janar 2015
Periudhë e paqartë datash date=2002-03 date=2002–2003 ose date=mars 2002
Presje mes muajit dhe vitit date=shkurt, 1900 date=shkurt 1900
Presje mes stinës dhe viti date=dimër, 1900–1901 date=dimër 1900–1901
Vite me dy shifra date=12-06-87 date=12-06-1987
Data me lidhje të brendshme date=[[1 prill]] [[1999]] date=1 prill 1999

Faqet me gabime në lidhje me parametrat e datave renditen automatikisht nën kategorinë Gabime CS1: Datat.

Check |doi= value[Redakto]

Kur stampat përmbajnë parametrin |doi=, kryhet një provë automatike për të verifikuar nëse prefiksi i vlerës së parametrit është formatuar siç duhet dhe a është një kod regjistrimi i vlefshëm. Një prefiks i saktë i kodit DOI duhet të nisë me 10.. Pjesa tjetër e prefiksit është një seri shifrash dhe një pikë, simbole të cilat formojnë kodin regjistrues.

Kodi regjistrues duhet të përmbushë kushtet e mëposhtme:

 • Të jetë i formuar i tëri prej shifrave;
 • Të jetë në vargjet numerike:
  • 1000–9999;
  • 10000–39999;
 • Të mos jetë 5555

Kodi regjistrues gjithashtu mund të përmbajë 1 ose më shumë nënkode që fillojnë me një pikë të ndekur nga shifrat (1000.10).

Vlera e përgjithshme e parametrit |doi= kontrollohet më tej që të mos përmbajë hapësira, vija të mesme dhe të mos mbarojë me një pikë.

Për ta rregulluar këtë gabim sigurohuni që parametri |doi= të ketë vlera të sakta.

Faqet me gabime në lidhje me parametrin bioRxiv renditen automatikisht nën kategorinë Gabime CS1: DOI.

Check |hdl= value[Redakto]

Kur stampat përmbajnë parametrin |hdl=, kryhet një provë automatike për të verifikuar nëse vlera e parametrit duket si një vlerë e mirëpërcaktuar. Vlera e parametrit kontrollohet që të mos përmbajë hapësira, vija të mesme dhe të mos mbarojë me një pikë.

Për ta rregulluar këtë gabim sigurohuni që parametri |hdl= të ketë vlera të sakta.

Faqet me gabime në lidhje me parametrin hdl renditen automatikisht nën kategorinë Gabime CS1: HDL.

Check |isbn= value[Redakto]

Kur stampat përmbajnë parametrin |isbn=, kryhet një provë automatike për të verifikuar nëse vlera e parametrit ka gjatësinë e duhur (10 ose 13 simbole), përdor ndarësit e duhur (hapësirë e thjeshtë ose vijë e shkurtër) dhe që simboli i fundit është e saktë sipas specifikimeve të kodit ISBN. Në një stampë lejohet vetëm një vlerë ISBN-je pasi e tërë vlera e vendosur do të përfshihet në metadatat e citimit dhe vendosja e më shumë se një vlere apo e simboleve që nuk janë pjesë e kodit ISBN do të prishte metadatat e COinS dhe lidhjen me Special:BookSources.

Treguesi i llojit të gabimit mund të jetë:

 • gjatësia – Kodi ISBN nuk është 10 ose 13 simbole i gjatë
 • shuma e kontrollit – Kodi ISBN ka 1 (ose më shumë) simbol të gabuar
 • simbol i palejuar – Kodi ISBN ka 1 (ose më shumë) simbol që nuk lejohet në gjatësinë e zgjedhur (10 ose 13 shifra) të kodit
 • prefiks i palejuar – Kodet 13 simbole të gjatë ISBN nuk fillojnë me shifrat "978" ose "979"
 • formë e palejuar – Kodi 10 simbole i gjatë ISBN ka simbolin "X" të keqvendosur

Për ta rregulluar këtë gabim sigurohuni që vlera të jetë e saktë, që të jetë përdorur vetëm 1 kod ISBN, që janë përdorur ndarësit e duhur dhe që nuk është përfshirë asnjë lloj simboli tjetër shtesë. Po qe e mundur, përdorni kodin 13 simbole të gjatë. Kur përdoret një kod 10 simbole i gjatë, nëse simboli verifikues është një x i vogël, kthejeni në një X të madh.


Mos u përpiqni ta rregulloni gabimin duke rillogaritur simbolin verifikues. Simboli verifikues gjendet aty për të verifikuar nëse pjesa kryesore e numrit është e saktë. Nëse kodi ISBN nuk del i saktë ka mundësi që të ketë një problem në pjesën kryesore të numrit. Nëse është ky problemi, rillogaritja e simbolit verifikues do të rezultojë në një kod ISBN de jure të saktë i cili dërgon në një burim të gabuar (ose askund).

Nëse keni vetëm kodin ISBN 10 simbole të gjatë, përdoreni siç është. Mos u përpiqni ta ktheni në formën me 13 simbole.

Nëse kodi i vendosur del gabim por shikohet të jetë i saktë sipas librit, kontrolloni para dhe mbrapa librit. Jo rrallëherë libri mund të ketë të shënuar një kod ISBN të gabuar në njërin krah e të saktë në tjetrin. Mund të keni gjetur të gabuarin.


Në raste të rralla botuesit kanë botuar libra me kode ISBN të keqformuar. Nëse jeni të sigurt se kodi ISBN që keni, megjithëse i keqformuar, i korrespondon me të vërtetë librit të botuar, atëherë mund të shtoni |ignore-isbn-error=true brenda citimit dhe kështu të ndaloni shpalljen automatike të gabimit. Në shumë raste librat ribotohen me kodet ISBN të rregulluara. Vendosni kodin e saktë kur të mundeni.

Në disa raste ka kode ISBN që duket se janë legjitim - gjatësia është e duhura, simboli verifikues është i saktë - por të cilët s'janë kode të vërtetë ISBN. Në raste të tilla mund t'ju ndihmojë kjo vegël.


Faqet me gabime në lidhje me parametrin ISBN renditen automatikisht nën kategorinë Gabime CS1: ISBN.

Check |ismn= value[Redakto]

Kur stampat përmbajnë parametrin |ismn=, kryhet një provë automatike për të verifikuar nëse vlera e parametrit ka gjatësinë e duhur (13 simbole), përdor ndarësit e duhur (hapësirë e thjeshtë ose vijë e shkurtër) dhe që simboli i fundit verifikues është i saktë sipas specifikimeve të kodit ISMN. Në një stampë lejohet vetëm një vlerë ISMN-je pasi e tërë vlera e vendosur do të përfshihet në metadatat e citimit dhe vendosja e më shumë se një vlere apo e simboleve që nuk janë pjesë e kodit ISBN do të prishte metadatat e COinS.

Për ta rregulluar këtë gabim sigurohuni që vlera të jetë e saktë, që të jetë përdorur vetëm 1 kod ISMN, që janë përdorur ndarësit e duhur dhe që nuk është përfshirë asnjë lloj simboli tjetër shtesë. Sigurohuni që kodi ISMN të përmbajë ekzaktësisht 13 simbole.

Faqet me gabime në lidhje me parametrin ISBN renditen automatikisht nën kategorinë Gabime CS1: ISMN.

Check |issn= value[Redakto]

Kur stampat përmbajnë parametrin |issn= ose |eissn=, kryhet një provë automatike për të verifikuar nëse vlera e parametrit ka gjatësinë e duhur (8 simbole) dhe që simboli i fundit verifikues është i saktë sipas specifikimeve të kodit ISMN. Në një stampë lejohet vetëm një vlerë ISMN-je apo eISSN-je pasi e tërë vlera e vendosur do të përfshihet në metadatat e citimit dhe vendosja e më shumë se një vlere apo e simboleve që nuk janë pjesë e kodit ISSN do të prishte metadatat e COinS. Vlerat e ISSN-së dhe eISSN-së, paraqiten gjithnjë si dy kode 4 simbole të gjatë të ndarë me një vizë.

Për ta rregulluar këtë gabim sigurohuni që vlera të jetë e saktë, që të jetë përdorur vetëm 1 kod ISSN ose eISSN dhe që nuk është përfshirë asnjë lloj simboli tjetër shtesë (simbolet e lejuara janë 0-9, X dhe -). Nëse simboli i fundut i kodit është një X i vogël, bëjeni të madh.

Faqet me gabime në lidhje me parametrin ISBN renditen automatikisht nën kategorinë Gabime CS1: ISSN.

Check |jfm= value[Redakto]

Kur stampat përmbajnë parametrin |jfm=, kryhet një provë automatike për të verifikuar nëse vlera e parametrit JFM ërshtë një vlerë e mirëpërcaktuar. Vlera e parametrit kontrollohet nëse ka formën nn.nnnn.nn ku n është një numër nga 0 në 9.

Për ta rregulluar këtë gabim sigurohuni që vlera e parametrit JFM të jetë e saktë.

Faqet me gabime në lidhje me parametrin JFM renditen automatikisht nën kategorinë Gabime CS1: JFM.

Check |lccn= value[Redakto]

Kur stampat përmbajnë parametrin |lccn=, kryhet një provë automatike për të verifikuar nëse vlera e parametrit ka gjatësinë e duhur dhe ka shifrën e duhur nistore.

Parametri LCCN ka një gjatësi prej 8-12 simbolesh. Gjatësia përcakton llojin e simboleve nistore; 8 të fundit janë gjithnjë shifra.

Përshkrimi i formatit të parametrit LCCN
Gjatësia Përshkrimi
8 të gjitha simbolet janë shifra
9 simboli i parë është një shkronjë e vogël
10 dy simbolet e para janë ose të dyja shkronja të vogla, ose të dyja shifra
11 simboli i parë është një shkronjë e vogël, simboli i dytë dhe i tretë janë ose të dy shkronja të vogla, ose të dy shifra
12 dy simbolet e para janë të dyja shkronja të vogla

Për ta rregulluar këtë gabim sigurohuni që vlera e parametrit LCCN të jetë e saktë dhe që të mos ketë shkronja, shenja pikësimi apo simbole të tjera të shtuara në mënyrë të panevojshme.

Faqet me gabime në lidhje me parametrin LCCN renditen automatikisht nën kategorinë .

Check |message-id= value[Redakto]

Stampa:Help deskCheck |message-id= value

The Stampa:Para parameter holds the unique identifier associated with a netnews message. The value in Stampa:Para is checked to make sure that it contains @ between left and right identifiers. Stampa:Para is also checked to make sure that the first character is not < and the last character is not >. Module:Citation/CS1 adds the uri news: to the value in Stampa:Para. If the value in Stampa:Para is wrapped in <...> characters, the link created fails.

Further validation is not performed.

To resolve this error, ensure that the Stampa:Para value is correct, that it contains @ and is not wrapped in <...> characters.

Pages with this error are automatically placed in Category:CS1 errors: message-id.

Check |mr= value[Redakto]

Stampa:Help deskCheck |mr= value

When Stampa:Cs1 and Stampa:Cs2 templates contain Stampa:Para, a test is done to see if the mr identifier value looks like a properly defined value. The Stampa:Para identifier is checked to make sure that it contains only digits and that it is no more than seven digits in length. Further validation of the mr identifier is not performed.

To resolve this error, ensure that the Stampa:Para value is correct.

Pages with this error are automatically placed in Category:CS1 errors: MR.

Check |oclc= value[Redakto]

Stampa:Help deskCheck |oclc= value

The Stampa:Para parameter is the OCLC identifier. Only a single OCLC identifier is allowed. The identifier must be in one of these forms:

 1. prefix ocm followed by 8 digits
 2. prefix ocn followed by 9 digits
 3. prefix on followed by 10 digits
 4. prefix (OCoLC) followed by a variable number of digits without leading zeros
 5. 1 to 10 digits without prefix

Further validation is not performed.

To resolve this error, ensure that the Stampa:Para value is correct.

A tip for fixing this error: Editors sometimes place valid ISBN, LCCN, ASIN, or other identifiers in Stampa:Para.

Pages with this error are automatically placed in Category:CS1 errors: OCLC.

Check |ol= value[Redakto]

Stampa:Help deskCheck |ol= value

The Stampa:Para parameter is the Open Library identifier. The identifier is one or more digits followed by a last character that is either A (authors), M (books), or W (works). Further validation is not performed.

To resolve this error, ensure that the Stampa:Para value is correct. Do not include "OL" in the value.

Pages with this error are automatically placed in Category:CS1 errors: OL.

Check |<param>-link= value[Redakto]

Stampa:Help desk

 • Check |<param>-link= value
 • Check |<param>= value

These link-holding parameters and their matching title-holding parameters are combined to create a working wikilink to a related article. Stampa:Col-begin Stampa:Col-break

Stampa:Para
Stampa:Para
Stampa:Para
Stampa:Para
Stampa:Para
Stampa:Para
Stampa:Para
Stampa:Para

Stampa:Col-break

Stampa:Para
Stampa:Para
Stampa:Para
Stampa:Para
Stampa:Para
Stampa:Para
Stampa:Para
Stampa:Para

Stampa:Col-end (Parameters checked for this error may also be of the form Stampa:Para, Stampa:Para, Stampa:Para, or Stampa:Para.)

This error occurs when any of these Stampa:Para parameters contain a wikilink or a URL, or they contain any of the characters not permitted in Wikipedia article titles per WP:TITLESPECIALCHARACTERS (except _ (underscore), used as a replacement for spaces, and #, used as a fragment identifier when linking to article sections). The prohibited characters are: < > [ ] | { }.

The Stampa:Para parameter value should contain only the title of a Wikipedia article or a link to a section of a Wikipedia article. Module:Citation/CS1 checks the Stampa:Para parameter values for wikimarkup and for a URI scheme (http://, https://, the protocol relative scheme //, etc.).

This error can also be caused when there is a Stampa:Para value and the matching Stampa:Para parameter contains a wikilink.

To resolve this error, do one of the following:

 • Ensure that the Stampa:Para value is the full name of a Wikipedia article (without brackets) or a section of an article, and not a link to an external web site.
 • Make sure that there are no wikilinks in the matching Stampa:Para parameters.
 • If you want to link to a URL outside of Wikipedia, move the link to Stampa:Para or a similar parameter, if one is available in the template you are using.

Pages with this error are automatically placed in Category:CS1 errors: parameter link.

Check |pmc= value[Redakto]

Stampa:Help deskCheck |pmc= value

The Stampa:Para parameter is the PubMed Central identifier. PMCs are sequential numbers beginning at 1 and counting up. Module:Citation/CS1 checks the PMC identifier to make sure that the value is a number greater than zero and less than 6000000 and that the identifier contains only digits. Further validation is not performed.

To resolve this error, ensure that the Stampa:Para value is correct, and that there are no letters, punctuation, or other characters. Do not include "PMC" in the value.

Pages with this error are automatically placed in Category:CS1 errors: PMC.

Check |pmid= value[Redakto]

Stampa:Help deskCheck |pmid= value

The Stampa:Para parameter is the PubMed identifier. PMIDs are checked to ensure that the identifier is a simple number without punctuation or spaces with a value greater than or equal to 1 and less than or equal to 30000000. Further validation is not performed.

To resolve this error, ensure that the Stampa:Para value is correct. If you find something that looks like a PMID and begins with "PMC", use Stampa:Para instead of Stampa:Para.

Pages with this error are automatically placed in Category:CS1 errors: PMID.

Check |ssrn= value[Redakto]

Stampa:Help deskCheck |ssrn= value

The Stampa:Para parameter is the Social Science Research Network identifier. SSRNs are checked to ensure that the identifier is a simple number without punctuation or spaces with a value greater than or equal to 100 and less than or equal to 3500000. Further validation is not performed.

To resolve this error, ensure that the Stampa:Para value is correct.

Pages with this error are automatically placed in Category:CS1 errors: SSRN.

Check |url= value[Redakto]

Stampa:Help deskCheck |url= value

External links in Stampa:Cs1 and Stampa:Cs2 templates are made from two parts: the title (Stampa:Para, Stampa:Para, etc.) and the URL (Stampa:Para, Stampa:Para, Stampa:Para, Stampa:Para, etc.). The Stampa:Para parameter and other URL parameters must begin with a supported URI scheme. The URI schemes http://, https:// and the protocol relative scheme // are most commonly used; irc://, ircs://, ftp://, news:, mailto: and gopher:// are also supported.

The URL field is checked to ensure that it contains only Latin characters and does not contain spaces. The URL may be protocol relative (begins with //). If there are no spaces and the URL is not protocol relative, then the scheme must comply with RFC 3986.

Top- and second-level domain names are checked for proper form. Generally, top-level domain names must be two or more letters; second-level domain names must be two or more letters, digits, or hyphens (first and last character must be a letter or digit). Single-letter second-level domains are supported for:

all ccTLDs (the country code is not validated)
the .org TLD
certain letters of the .com TLD (q, x, z)
certain letters of the .net TLD (i, q)

Third- and subsequent-level domain names are not checked. The path portion of the URL is not checked.

To resolve this error, ensure that Stampa:Para and other URL parameters contain valid URLs. Online tools are available to internationalize URLs that are written in non-Latin scripts:

"IDN Conversion Tool". Verisign. {{cite web}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
"IDNA Conversion tool". IDNA-converter.com. {{cite web}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)

Pages with this error are automatically placed in Category:Pages with URL errors.

Check |zbl= value[Redakto]

Stampa:Help deskCheck |zbl= value

When Stampa:Cs1 and Stampa:Cs2 templates contain Stampa:Para, a test is done to see if the zbl identifier value looks like a properly defined value. The Stampa:Para identifier is checked to make sure that it has the form: nnnn.nnnnn where n is any digit 0–9. Up to three leading zeros in the first quartet may be omitted. Further validation of the zbl identifier is not performed.

To resolve this error, ensure that the Stampa:Para value is correct.

Pages with this error are automatically placed in Category:CS1 errors: ZBL.

Cite uses deprecated parameter |<param>[Redakto]

Stampa:Help deskCite uses deprecated parameter |<param>

Over time, some parameters have become obsolete or unnecessary. When this happens, the parameters are identified as deprecated. Editors are encouraged to use other parameters that accomplish the same purpose as those that have been deprecated. The CS1|2 deprecated parameters are listed in the following table, along with recommended replacement parameters. Parameter names are case-sensitive. Editors should expect that support for deprecated parameters will be withdrawn.

Deprecated CS1Stampa:Pipe2 parameters
Deprecated parameter Replace with
Stampa:Para Stampa:Para
Stampa:Para supported only by Stampa:Tlx – remove, or use Stampa:Tlx if appropriate

To resolve this error, use a supported parameter.

Pages with this error are automatically placed in Category:CS1 errors: deprecated parameters.

|class= ignored[Redakto]

Stampa:Help deskStampa:Pipeclass= ignored

Only used in Stampa:Tlx templates, Stampa:Para is only appropriate when the template uses Stampa:Para or Stampa:Para identifier formats; see Cite arXiv §Usage.

To resolve this error, remove Stampa:Para.

Pages with this error are automatically placed in Category:CS1 errors: class.

|contributor= ignored[Redakto]

Stampa:Help deskStampa:Pipecontributor= ignored

Only used in book citations, Stampa:Para identifies the author of a contribution, typically an afterword, forward, introduction, preface, etc., to another (primary) author's work. This error occurs when Stampa:Para is used in a template that is not Stampa:Tlx or Stampa:Tlx or is one of these two templates and one of the Stampa:Para parameter aliases is set.

To resolve this error, choose a more appropriate CS1 or CS2 template or remove Stampa:Para.

Pages with this error are automatically placed in Category:CS1 errors: contributor.

|contributor= requires |<param>= [Redakto]

Stampa:Help desk

Only used in book citations, Stampa:Para identifies the author of a contribution, typically an afterword, forward, introduction, preface, etc., to another (primary) author's work. As such, the primary author is required (Stampa:Para or appropriate alias) as is the title of the contribution (Stampa:Para).

To resolve this error, include the book's primary author in Stampa:Para, or Stampa:Para, Stampa:Para, or Stampa:Para and include the contribution title in Stampa:Para; or remove Stampa:Para.

Pages with this error are automatically placed in Category:CS1 errors: contributor.

Empty citation[Redakto]

Stampa:Help deskEmpty citation

A Stampa:Cs1 or Stampa:Cs2 template marked as "Empty" contains no recognizable parameter identifiers. For example, this citation is marked as "empty" even though it contains usable information:

{{cite web | http://www.foobar.com | The Foobar Bar}}

The citation is "empty" because it does not contain the necessary parameter identifiers (in this case Stampa:Para and Stampa:Para) that tell Stampa:Tlx how to use the information that the citation does contain.

A citation is also marked as "empty" when it contains only parameters that it doesn't recognize:

{{cite book |titolo=The Foobar Bar |anno=2015}}

This citation is empty because the Italian-language parameters Stampa:Para and Stampa:Para are not recognized as valid parameter names on the English Wikipedia.

"Empty citation" may also mean that an editor meant to use another template entirely. Perhaps the editor used Stampa:Tlx when the intent was to use Stampa:Tlx or Stampa:Tlx.

To resolve this error, add appropriate parameter identifiers, translate foreign language parameter names to their English equivalents, or replace the CS1|2 template with a more appropriate template.

Pages with this error are automatically placed in Category:Pages with empty citations.

External link in |<param>= [Redakto]

Stampa:Help deskExternal link in |<param>=

This error occurs when any of the CS1 or CS2 citation title-holding parameters – Stampa:Para, Stampa:Para, Stampa:Para, Stampa:Para or any of its aliases: Stampa:Para, Stampa:Para, Stampa:Para, Stampa:Para and Stampa:Para – hold an external link (URL). External links in these parameters corrupt the citation's metadata and can be the source of a variety of other error messages.

To resolve this error, remove the external link from the identified parameter. Consider placing the external link in a more appropriate parameter:

Pages with this error are automatically placed in Category:CS1 errors: external links.

|firstn= missing |lastn= in Authors/Editors list[Redakto]

Stampa:Help desk

 • |firstn= missing |lastn= in Authors list
 • |firstn= missing |lastn= in Editors list

Stampa:Cs1 and Stampa:Cs2 templates requires a Stampa:Para parameter for each Stampa:Para parameter in a citation. Author and editor lists are checked for proper last/first pairing. CS1|2 will emit this error message for the first mismatch it detects. If there are more last/first mismatches in a citation, subsequent mismatches are not detected.

There is no requirement that each Stampa:Para have a matching Stampa:Para.

The error message uses a sort of shorthand: Stampa:Para can refer to any of the legitimate Stampa:Para aliases in the authors list. Similarly, Stampa:Para refers to any of the Stampa:Para aliases in the editors list.

To resolve this error, ensure that each Stampa:Para has a corresponding Stampa:Para.

Pages with this error are automatically placed in Category:CS1 errors: missing author or editor.

|format= requires |url= [Redakto]

Stampa:Help desk

 • |format= requires |url=
 • |...-format= requires |...-url=

These errors occur when Stampa:Cs1 and Stampa:Cs2 templates use Stampa:Para or Stampa:Para without also providing a corresponding URL for Stampa:Para or Stampa:Para, respectively. The Stampa:Para and Stampa:Para parameters are used to specify the file format of a web resource (e.g. PDF, DOC, XLS, etc.). In some cases an editor may have intended to use Stampa:Para to specify a kind of document (e.g. hard cover, paperback, pamphlet, etc.) The Stampa:Para and Stampa:Para value is always displayed.

The list of Stampa:Para parameters is:

Stampa:Para, Stampa:Para, Stampa:Para, Stampa:Para, Stampa:Para, Stampa:Para, Stampa:Para, Stampa:Para

As of 29 November 2014, Stampa:Para is a new parameter. Citations that relied on the old, somewhat odd use of Stampa:Para and Stampa:Para may need adjustment.

To resolve this error, remove Stampa:Para or Stampa:Para; define Stampa:Para or Stampa:Para; or change Stampa:Para to Stampa:Para (or to Stampa:Para if Stampa:Para is used without Stampa:Para.

Pages with this error are automatically placed in Category:Pages using citations with format and no URL.

Invalid <param>=<value>[Redakto]

Stampa:Help deskInvalid |<param>=<value>

To function properly, some parameters are limited to a certain set of acceptable values. This error message indicates that a parameter has been assigned a value that is not a member of the parameter's defined set of acceptable values.

Parameters with limited acceptable values
parameter acceptable values
Stampa:Para no, true, y, yes, unfit, usurped
Stampa:Para dmy, dmy-all, mdy, mdy-all, ymd, ymd-all
Stampa:Para true, y, yes
Stampa:Para
Stampa:Para cs1, cs2
Stampa:Para vanc
Stampa:Para true, y, yes
Stampa:Para
Stampa:Para
Stampa:Para
Stampa:Para subscription, registration, limited
Stampa:Para free
Stampa:Para
Stampa:Para
Stampa:Para
Stampa:Para
Stampa:Para

To resolve this error, use an appropriate value.

Pages with this error are automatically placed in Category:CS1 errors: invalid parameter value.

Missing |lastn= in Authors/Editors list[Redakto]

Stampa:Help desk

 • Missing |lastn= in Authors list
 • Missing |lastn= in Editors list

So that all authors and editors are listed in a rendered citation, Stampa:Cs1 and Stampa:Cs2 templates requires n in Stampa:Para (and its aliases) to increment by 1 for each author or editor. This error message is emitted when there is a 'hole' in the numbering (an author list made up of Stampa:Para and Stampa:Para but without Stampa:Para for example).

The test will not detect a 'hole' that is larger than 1. It is presumed that when Stampa:Para and Stampa:Para are both not present, then the test has reached the end of the list.

The error message uses a sort of shorthand: Stampa:Para can refer to any of the legitimate Stampa:Para aliases in the authors list. Similarly, Stampa:Para refers to any of the Stampa:Para aliases in the editors list.

To resolve this error, ensure that the numbering of the Stampa:Para parameters increments properly.

Pages with this error are automatically placed in Category:CS1 errors: missing author or editor.

Missing or empty |title= [Redakto]

There are two slightly different error conditions that can arise when CS1 citations lack appropriate titles. In each case, CS1 reports this error message. The necessary resolution may vary depending on the cause of the error. The error message links to the appropriate description below.

Bare URL without a title[Redakto]

Stampa:Help desk|<param>= missing title

All Stampa:Cs1 and Stampa:Cs2 templates report this error when one of the URL-containing parameters cannot be paired with an associated title. This error may also occur when Stampa:Para cannot be linked with Stampa:Para because the citation also contains a conflicting Stampa:Para parameter.

URL-containing parameters and associated title parameters
URL parameters Title parameters
Stampa:Para Stampa:Para
Stampa:Para Stampa:Para, Stampa:Para, Stampa:Para, Stampa:Para
Stampa:Para Stampa:Para
Stampa:Para Stampa:Para, Stampa:Para, Stampa:Para, Stampa:Para
Stampa:Para Stampa:Para
Stampa:Para Stampa:Para

A unique case exists: if Stampa:Para has a value and Stampa:Para is omitted or empty, then Stampa:Para is linked with the same URL as the PMC.

Because URLs are ugly and generally uninformative, it is expected that editors should provide a meaningful title for each URL. In most cases this can be accomplished by using the Stampa:Para parameter.

To resolve this error, provide an appropriate title for the URL-containing parameter. In the case where Stampa:Para and Stampa:Para are contending for Stampa:Para you must choose which one to keep. Consider moving Stampa:Para or Stampa:Para to a more suitable parameter.

Pages with this error are automatically placed in Category:Pages with citations having bare URLs.

Citation without a title of any form[Redakto]

Stampa:Help desk

 • Missing or empty |title=
 • Missing or empty |series=

This error occurs for Stampa:Cs1 and Stampa:Cs2 templates when all of Stampa:Para, Stampa:Para, and Stampa:Para are omitted or left blank. At least one of these title parameters must be provided for each citation.

Stampa:Tlx will show this error if Stampa:Para is omitted or left blank (even if a Stampa:Para is provided).

Sometimes this error occurs because an editor has used a CS1|2 citation as a shortened footnote when Stampa:Tlx or one of the Stampa:Tlx family of templates would have been more appropriate. This error also occurs when an editor used Stampa:Tlx but intended to use Stampa:Tlx.

To resolve this error, provide a value for Stampa:Para, Stampa:Para, and/or Stampa:Para or replace the CS1|2 template with a more appropriate template. If you are listing a periodical or an issue of a periodical in a bibliography rather than within Stampa:Tag tags, Stampa:Tlx may be more appropriate.

Pages with this error are automatically placed in Category:Pages with citations lacking titles.

Missing or empty |url= [Redakto]

Stampa:Help deskMissing or empty |url=

This error message is reported by Stampa:Tlx, Stampa:Tlx, and Stampa:Tlx when the template parameters Stampa:Para and Stampa:Para are both missing, blank or not properly entered. Note that Stampa:Para or Stampa:Para is the name of the site, not the URL.

To resolve this error, provide a value for Stampa:Para or use a more appropriate template such as Stampa:Tl, Stampa:Tl or other Stampa:Cs1 or Stampa:Cs2 template.

Pages with this error are automatically placed in Category:Pages using web citations with no URL.

More than one of |<param1>=, |<param2>=, and |<param3>= specified[Redakto]

Stampa:Help deskMore than one of |<param1>=, |<param2>=, and |<param3>= specified

This error occurs when a Stampa:Cs1 or Stampa:Cs2 template includes more than one parameter that maps to the same meaning. For example, Stampa:Para, Stampa:Para, and Stampa:Para are all synonyms of each other, so no more than one of these parameters should ever be used in a single template.

To resolve this error, remove or modify the redundant parameter(s).

 • More than one of author-name-list parameters specified
 • More than one of editor-name-list parameters specified

This error occurs when a CS1 or CS2 template uses more than one type of author or editor name-list style. There are three kinds of incompatible author-name-list styles:

Stampa:Para and Stampa:Para / Stampa:Para (and their various aliases), Stampa:Para, and Stampa:Para

and similarly, three editor-name-list styles:

Stampa:Para and Stampa:Para / Stampa:Para (and their various aliases), Stampa:Para, and Stampa:Para

To resolve this error, choose one name-list-style. Use the chosen style for both of the author and editor name-lists.

Pages with these errors are automatically placed in Category:Pages with citations having redundant parameters.<

Text "????" ignored[Redakto]

Stampa:Help deskText "????" ignored

Unlike many Wikipedia templates, the Stampa:Cs1 and Stampa:Cs2 templates do not use unnamed or positional parameters. When a citation contains text between vertical bars and that text does not contain an equal sign (=), CS1|2 ignores the text and reports the error. This is true even when the text is the name of a valid parameter.

This error can also be caused by vertical bars that are part of URLs or titles. When vertical bars occur in URLs, replace each vertical bar with %7c. When vertical bars occur in parameter values that are not URLs, replace each vertical bar with &#124; or Stampa:Tl.

To resolve this error, remove the extraneous text, add '=', add an appropriate parameter name from the template you're using to complete the parameter, or properly encode vertical bars in URLs and titles.

Pages with this error are automatically placed in Category:Pages with citations using unnamed parameters.

|trans-<param>= requires |<param>= [Redakto]

Stampa:Help desk

 • |trans-title= requires |title=
 • |trans-chapter= requires |chapter=

Stampa:Cs1 and Stampa:Cs2 templates report this error when the citation has an English translation of the title in Stampa:Para or chapter title in Stampa:Para but does not have the original-language title in Stampa:Para or original-language chapter title in Stampa:Para.

To resolve this error, provide the original language title for Stampa:Para or chapter title for Stampa:Para. Consider adding Stampa:Para if not already part of the citation.

Pages with this error are automatically placed in Category:CS1 errors: translated title.

Unknown parameter |xxxx= ignored [Redakto]

Stampa:Help desk

 • Unknown parameter |xxxx= ignored
 • Unknown parameter |xxxx= ignored (|yyyy= suggested)

Stampa:Cs1 and Stampa:Cs2 templates report this error when the name portion of a parameter's Stampa:Para pair is not recognized as a valid name. Typically, this is caused by spelling or capitalization errors.

With the old-style citation templates, it was possible to include information within the template that was simply ignored as unrecognized parameters. The Lua-based CS1|2 engine does not ignore unrecognized parameters. The purpose of the citation is to properly identify the source; not act as a repository of notes and ancillary information.

CS1|2 template parameters are lower case. CS1|2 will report this error when the parameter's name contains uppercase letters (Stampa:!xt) but the parameter's name is defined as lowercase (Stampa:Xt). The identifier parameters, like Stampa:Para, Stampa:Para, Stampa:Para, etc., can be either lower case or upper case, but not of mixed case (Stampa:Xt or Stampa:Xt but not Stampa:!xt). For common parameter misspellings, like Stampa:Para instead of Stampa:Para, CS1|2 will suggest a valid parameter name.

To resolve this error, replace the erroneous parameter name with a correct one, possibly using the suggested name. Ensure that the parameter's name is correctly spelled and that there are no characters except spaces between the parameter's name and the leading vertical bar (|) or trailing equals sign (=). A list of valid parameters can be found by consulting Help:Citation Style 1 or visiting the description page of the specific template being used, such as Stampa:Tlx, Stampa:Tlx, Stampa:Tlx, etc. Consider moving information associated with the unknown parameter into an appropriate parameter or to a section of the article's talk page for preservation.

Pages with this error are automatically placed in Category:Pages with citations using unsupported parameters.

Unsupported parameter(s) in cite arXiv[Redakto]

Stampa:Help deskUnsupported parameter(s) in cite arXiv

Stampa:Tlx uses a limited subset of the common Stampa:Cs1 parameters. This error message is emitted when parameters not in the Stampa:Tld subset occur in a Stampa:Tld template.

To resolve this error, remove the unsupported parameters. See Template:Cite arXiv for the complete list of supported parameters.

Pages with this error are automatically placed in Category:CS1 errors: arXiv.

URL–wikilink conflict[Redakto]

Stampa:Help deskURL–wikilink conflict

External links in a rendered citation are a combination of url-holding parameters, Stampa:Para, Stampa:Para, etc., with title-holding parameters, Stampa:Para, Stampa:Para, etc. Title-holding parameters may be wikilinked to another Wikipedia article but not when there is a matching url-holding parameter in the citation. When this condition occurs, the wikilink is suppressed, the wiki markup ignored, and the rendered citation links to the external site.

Some templates will also cause this error if they are part of a title-holding parameter. The error occurs when the template produces wikilinked content. For example, Stampa:Tlx templates output a wikilinked category. Templates in url-holding parameters may also corrupt the citation's COinS metadata. As a general rule, avoid using templates in title-holding parameters unless you know that the template's effects are entirely visual (Stampa:Tlx and the like).

This type of error may also occur in identifier-based templates (Stampa:Tlx, etc.). When this happens, the error message is shown in the article but the error is actually located in the identifier-based citation template.

To resolve this error, remove wikilinks from title-holding parameters that are intended to be externally linked or remove the external URL, which will allow the internal wikilinks to work as expected. If wikilink-producing templates are important to the citation, move them out of the CS1 template but leave them inside the citation's Stampa:Tag tags. Some of the functionality provided by templates may also be available through CS1 parameters.

To resolve errors in identifier-based citation templates, the template must be edited to correct the error. Exercise caution when editing these templates because identifier-based citation templates are often used in multiple articles.

Pages with this error are automatically placed in Category:CS1 errors: URL–wikilink conflict.

Vancouver style error[Redakto]

Stampa:Help deskVancouver style error

This error is reported for citations that use Stampa:Para. Vancouver style restricts author or editor names to the Latin alphabet. For the purposes of this test, Module:Citation/CS1 defines the Latin alphabet as the letters defined in the Unicode Latin character sets:

C0 Controls and Basic Latin (0041–005A, 0061–007A)
C1 Controls and Latin-1 Supplement (00C0–00D6, 00D8–00F6, 00F8–00FF)
Latin Extended-A (0100–017F)
Latin Extended-B (0180–01BF, 01C4–024F)

This error is also reported when a corporate or institutional author is listed in Stampa:Para without proper delimiters. Corporate authors should be listed this way:

Stampa:Para

This error is also reported when more than two initials are used: in case of more than two initials, list only the first two.

While normally correct, sometimes the names listed on a PMID page contain errors when the author surname has a lowercase nobiliary particle. For example, Stampa:PMID lists Magnus von Knebel Doeberitz as Doeberitz Mv which is not correct. This author's name should be listed as Stampa:Para.

Certain punctuation will be flagged as an error. For example, Unicode U+2019, right single quotation mark, causes an error because it is not a member of the Latin character sets identified above: Stampa:Para. Replace this character with the straight (or typewriter) apostrophe: Stampa:Para.

To resolve this error, Romanize author and editor names. Romanizing can result in two-letter initials, for example, the Greek letter 'Θ' Romanizes to 'Th'. When author names have this kind of initial, Module:Citation/CS1 can't know if this kind of initial is a typo or a legitimate Romanized character so it will emit the Vancouver error. To suppress the error after determining that the two-character initial is correct and not a typo, treat the name as if it were a corporate name by wrapping it in doubled parentheses: Stampa:ParaStampa:Para

Similarly, Chinese hyphenated given names may appear in PubMed listings. For example: 'Wang Hsien-yu' may be listed on PubMed as 'Wang Hy' which will result in a Vancouver error. When this occurs, and upon verification that such names are correct, wrap them in doubled parentheses.

Pages with this error are automatically placed in Category:CS1 errors: Vancouver style.<

<char> character in |<param>= at position n[Redakto]

Stampa:Help desk<char> character in |<param>= at position n

This error is reported for citations with parameter values that contain invisible or non-printable characters known as control characters; the error includes the position at which the character can be found. Module:Citation/CS1 detects parameter values that contain any of these characters:

replacement character, U+FFFD
hair space, U+200A
zero width space, U+200B
zero width joiner, U+200D (January 2018 note: text in Sinhalese reports this error due to a bug; a fix will be deployed in the first quarter of 2018)
soft hyphen, U+00AD
horizontal tab, U+0009 (HT)
line feed, U+0010 (LF)
carriage return, U+0013 (CR)
delete character, U+007F (DEL)
C0 control, U+0000–U+001F (NULL–US)
C1 control, U+0080–U+009F (XXX–APC)

To resolve invisible-character errors, remove or replace the identified character. Because these characters are mostly invisible, the error message identifies the character's position in the parameter value counted from the left. Space characters between the assignment operator (the '=' sign) and the parameter value are not counted.

<name> stripmarker in |<param>= at position n

Stripmarkers are special sequences of characters that MediaWiki inserts as a place-holder for certain xml-like tags. These tags include Stampa:Tag, Stampa:Tag, Stampa:Tag, Stampa:Tag, and Stampa:Tag. The stripmarkers are replaced with content before the final page rendering. The module ignores math and nowiki stripmarkers.

To resolve stripmarker errors, remove or replace the identified tag. The error message identifies the stripmarker's position in the parameter value counted from the left. Space characters between the assignment operator (the '=' sign) and the parameter value are not counted.

Stripmarker errors can also be caused by unsupported additional text or templates in parameter values. Resolve the problem by moving the extraneous text outside of the citation template or by removing the extraneous text, as appropriate.

Pages with this error are automatically placed in Category:CS1 errors: invisible characters.

|<param>-access= requires |<param>=[Redakto]

Stampa:Help desk|<param>-access= requires |<param>=

This error is reported when an access level has been specified for some external link, but the corresponding required parameter is missing or empty. The parameter can be one of

access-level specifier required parameter
specifier required parameter
Stampa:Para Stampa:Para
Stampa:Para Stampa:Para
Stampa:Para Stampa:Para
Stampa:Para Stampa:Para
Stampa:Para Stampa:Para
Stampa:Para Stampa:Para
Stampa:Para Stampa:Para

To resolve this error, either provide a value for the parameter, or remove the access level specification.

Pages with this error are automatically placed in Category:CS1 errors: param-access.

Shteg:
ND:CS1