Shpërdoro filtër menaxhmentin

Jump to navigation Jump to search

Differences between versions

ArtikulliVersion from 3 maj 2020 18:48 by Klein MuçiVersion from 3 maj 2020 18:53 by Klein Muçi
Informata bazë
Shënime:
Filtri bllokon redaktimet që përmbajnë fjalë pa kuptim nga përdoruesit e rinj ose ato të paregjistruar.
Filtri bllokon redaktimet që përmbajnë fjalë pa kuptim nga përdoruesit e rinj ose ato të paregjistruar.


Filtri përqëndrohet më së shumti te fjalët që përmbajnë rradhitje të gjata bashkëtingëlloresh pa zanore mes tyre duke u munduar të lejojë adresat e internetit.
Filtri përqëndrohet më së shumti te fjalët që përmbajnë rradhitje të gjata bashkëtingëlloresh pa zanore mes tyre duke u munduar të lejojë adresat e internetit.
Zyra e Ankesave nuk preket nga filtrat në mënyrë që të raportohen gabimet e rreme.